หัวข้อข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ พิเศษวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บูรณาการจัด โครงการ “การให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี” และ โครงการ “การใช้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมือง “หอมดอกฮัง” และกลุ่มเกษตรกรวิถีพองเพียงตำบลอุ่มจาน โดยจัดกิจกรรม ณ บ้านโคกสะอาด ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม “เคมีวิชาการครั้งที่ 10”ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องกิจกรรมห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชิญร่วมกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรผู้อาวุโสในวันที่ 5 เมษายน 2566 เริ่ม 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร