เอกสารดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา

1.แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

2.แบบบันทึกการให้คำปรึกษา

3.รายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาวิชาการ

4.แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

สำหรับบุคลากร

1.บันทึกข้อความ

2.หนังสือราชการภายนอก

3.ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ

4.ขออนุญาตไปราชการ-เสนอ-คณบดี

5.ขออนุญาตไปราชการ-เสนอ-อธิการ

6.แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

7.รายงานการเดินทางไปราชการ

8.ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่-ครุภัณฑ์

9.ใบลาป่วย-ลากิจ-ลาคลอดบุตร

10.ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

11.แบบลาพักผ่อน

12.สัญเช่ารถ

13.สักญายืมเงิน

14.ค่าตอบแทนวิทยากร

15.ใบปิดใบสำคัญ

16.ขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

17.หลักฐานการขอเบิกเงินค่าสอน กศ_ป

18.ขออนุญาตใช้รถบัสปรับอากาศ