พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความรอบรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยและศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
  3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ