วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งบูรณาการสรรพวิชาในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน