บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานคณบดี

นายสมบัติ  บุญกอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวนภาพร   บุญเรือง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางกฐิน  จันทร์ทิบุตร
หัวหน้างานบริการการศึกษา
  นักวิชาการศึกษา
นางจิรัชยา  บุญตาท้าว
  นักวิชาการศึกษา
นางนันทกา   ลุนราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายคมสันต์  ด่านลาพล
  นักวิชาการศึกษา
นายไพบูลย์  สุมังคะ
ผู้ดูแลอาคาร 6 , 7

ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสะใบทิพย์ เลิศศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ วรดง
นักวิทยาศาสตร์
นางณิชานันท์ กุตระแสง
นักวิทยาศาสตร์
นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา
นักวิทยาศาสตร์
นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราช
นักวิทยาศาสตร์
นางนิรันตรี  ลีลาแต้ม
นักวิทยาศาสตร์
นายธวัชชัย พันธุกาง
นักวิทยาศาสตร์
นายสมชาย ศรีอริยาภรณ์
ผุ้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์
นางวัชรินทร์ ผาจวง
แม่บ้าน
นางสุพัตรา พิลาทา
แม่บ้าน
นายมิตรชัย นามโคตร
พนักงานห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

นายเทพกร   ลีลาแต้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวิชิต   ศรีลำไพ
ช่างเทคนิค

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวอรอุมา น้อยเหลือง
นักวิชาการศึกษา
นายนำชัย  อุตโรกุล
นักวิชาการศึกษา

สาขาวิชาเคมี

นายเอกพร   ธรรมยศ
ผู้ปฏิบัติวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

นางสาววัลภา  พ่อชมภู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขาวิชาฟิสิกส์

นางสาวลัดดาวรรณ  แสนสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขาวิชาชีววิทยา

นายไวพจน์  ศิริโสม
พนักงานห้องปฏิบัติการ
นางสาวเนตรนภา   พนมเขตต์
 นักวิทยาศาสตร์
นางผไทมาส  ด่านลาพล
เจ้าหน้าที่ ประจำโครงการ อพ.สธ.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นางสาวศิริพร   โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นางสาวสาวิณีญ์    พิทักษ์เทพสมบัติ
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร