คณะกรรมการบริหารคณะ

                             

                                     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

permsak.y@snru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  สุวรรณรงค์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

prawit@snru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  รสชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์

roschat1@snru.ac.th

 อาจารย์ณปพน  บาทชารี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
Napaphon@snru.ac.th  

ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.สมจิตร  บุญเทียม
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

somchit_math@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.ชัยนันท์  สมพงษ์
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

chaiyanan@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.ทิติยา  ศรีภักดี
ประธานสาขาวิชาเคมี

thitiya_1020@snru.ac.th

 ผศ.อรุณ  วงศ์จิรัฐิติ
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  แท่งทอง
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ณีรนุช  วรไธสง
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

nonwon@snru.ac.th

 อาจารย์ ดร.วิทวัส พลหาญ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์

witawat.ponhan@snru.ac.th

นายสมบัติ   บุญกอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวนภาพร  บุญเรือง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางกฐิน  จันทร์ทิบัตร 
หัวหน้างานบริากรวิชาการการศึกษา
นางณิชานันท์  กุตระแสง
หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสตร์
นายเทพกร  ลีลาแต้ม
หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม