คณะกรรมการประจำคณะ

                             

                                                                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดี

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  สุวรรณรงค์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ทิติยา ศรีภักดี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณีรนุช วรไธสง

กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์ ดร.ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดร.เจริญชัย  ศิริคุณ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย  โพธิ์ศรี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี

กรรมการ

นายสมบัติ   บุญกอง

กรรมการและเลขานุการ