หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference

ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนประเทศไทย ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 2 เมษายน 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

29 เมษายน ทรงพระเจริญ

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณที่ทรงเป็น วีรกษัตริย์ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงด้านสาธารณสุข: การนิเทศงานนักศึกษาด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวกและการสะท้อนคิด ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งกำหนดการรายงานตัวพร้อมส่งเอกสารหลักฐาน และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคมระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20) โครงการพัฒนา SOFT SKILLS ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรผู้อาวุโส ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการ “การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับเกษตรอินทรีย์” ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566ณ ชุมชนบ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร