หัวข้อข่าว

กิจกรรม SNRU Science Camp โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/66 ในวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ในวัน 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย รสชาติ รองคณดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ บุลคากร และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมหลักสูตรระยะสั้น ในวัน 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับฟังคำชี้แจงกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวัน 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/66 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการรับแบบเสนอชื่อ ผู้สมควรให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร