ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ” ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรงอิสระ กลุ่มที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รายงานตัว วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจสอบรายชื่อพร้อมกรอกประวัติ ได้ที่ : http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_tcas3.aspx

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “UP LEVEL ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันพุธ ที่11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช 1120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สอบถามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกสกลนคร

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรม / อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

รูปภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561 – 2580) เรื่องการรับนักศึกษา และเรื่องพิจาณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลันราชภัฏกสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561 – 2580) เรื่องการรับนักศึกษา และเรื่องพิจาณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลันราชภัฏกสกลนคร”

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การสร่างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 13209 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การสร่างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 13209 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

วีดีโอแนะนำคณะ

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

                ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วารสารหนองหารหลวง

วารสารหนองหารหลวง

วารสารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ฉบับที่ 8

กิจกรรม