ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขยายเวลารับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ – 2 มิถุนายน 2566

ขอเชิญร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course learning outcomes : CLOs) ของรายวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งกำหนดการรายงานตัวพร้อมส่งเอกสารหลักฐาน และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคมระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20) โครงการพัฒนา SOFT SKILLS ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 – 3″เข้าร่วมอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล” วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9

กิจกรรม / อบรมสัมนา

อ่านเพิ่มเติม

รูปภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำคณะ

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

                ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วารสารหนองหารหลวง

วารสารหนองหารหลวง

วารสารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ฉบับที่ 8

กิจกรรม