หัวข้อข่าว

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหิวทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

SNRU Science Campโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2567ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

13 กรกฎาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมค่ายวิทย์สนุกกับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีที่ 1วันที่ 12 กรกฎาคม 2567ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม “เคารพธงชาติและMorning Talk ชาววิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 กรกฎาคม  2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 และห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp   โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร วันที่ 6 กรกฎาคม 2567  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร