หัวข้อข่าว

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

SNRU Science Camp  โรงเรียนท่าแร่ศึกษา อ.เมือง  จ.สกลนคร  ในวันที่  2 ธันวาคม 2566 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัสกลนคร

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Dayในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566ณ บริเวณหน้าอาคาร 9 อาคาร 7 อาคาร 6และศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนมและโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานเสวนาวิชาการ การจัดการความรู้ประจำ ปี 2566 ในหัวข้อ “แนวทางการยื่นเอกสารเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” (RUNIRAC VII) Track 1: (Science and Health Science) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุทเตรียมความพร้อม “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ” Track 1: Science and Health Science (ด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการวิทยากร SNRU Science Camp ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร