หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคมระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20) โครงการพัฒนา SOFT SKILLS ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

โครงการ “การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับเกษตรอินทรีย์” ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566ณ ชุมชนบ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม “เคมีวิชาการครั้งที่ 10”ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องกิจกรรมห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 – 3″เข้าร่วมอบรมทักษะภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัล” วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมใส่ชุดครุยถ่ายรูปกับนักศึกษาและเดินแถวร่วมขบวนว่าที่บัณทิต ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการ 2565 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. เริ่มเดินจาก หน้าอาคา 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ U-Multirank ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2

การประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัยเลย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก และการแข่งขันการประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ