หัวข้อข่าว

โครงการติวข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสุภาวดี สามาทอง โทรศัพท์. 0 4297 0037 โทรสาร. 0 4297 0037 มือถือ โทร. 0656236151 Email: zones@hotmail.com

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และะบุคลากร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศึกมวยการกุศล “มุ่งเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย ปี 60 ” วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ เวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน กับ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ขอเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2560 วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการและสถานที่จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ประจำปี 2561 ระยะที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาสาธารณสุขวิชาการ 👉เรื่อง “Smart Innovation for Public Health 4.0” ในวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงอาคารเอนกประสงค์ (ตึก 13)

การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร