หัวข้อข่าว

คณะกรรมการบริหารคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนชำระค่าก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ณ วัดกกส้มโฮง (สุวรรณนิลจินดาราม) ชุมชนหนองแดง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันที่ 30 ตุลาคม 2564

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16 เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษา

โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลและแบบบูรณาการ (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับนักเรียนและคุณครูทำกิจกรรมจิตอาสาทำอิฐดินเพื่อสร้างห้องเรียนบ้านดินให้น้อง วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านภูเพ็ก อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศููนย์เทคโนโลยีที่เหมาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักเลี้ยงโคจากชานอ้อยและกากมันสำประหลัง ณ ชุมชนบ้านคำพอก ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 22 ต.ค. พ.ศ. 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตำแหน่งทางวิชาการรับมอบโล่ จากรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคริต ชาญชิตปรีชา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้และปัจจัยขั้นพื้นฐานการผลิตน้ำสะอาดในชุมชนบ้านกุดแสง ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร” ซึ่งเป็นโครงการย่อยของชุด โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกุดแสง ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ในวันที่17 ตุลาคม 2564