หัวข้อข่าว

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้และปัจจัยขั้นพื้นฐานการผลิตน้ำสะอาดในชุมชนบ้านกุดแสง ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร” ซึ่งเป็นโครงการย่อยของชุด โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกุดแสง ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ในวันที่17 ตุลาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับคณะทำงาน U2T ต.นาโสก อ.เมือง จ.สกลนคร ภายใต้การกำกับและติดตามงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการขยะต้นทาง” ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ชุมชนบ้านนาโสก ต.นาโสก อ.เมือง จ.สกลนคร