หัวข้อข่าว

กิจกรรมมุทิตาจิตก้าวสู่ปีที่ 61 “วิทยาศาสตร์ผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ รัตนอุดมโชค วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9

ขอเชิญนักศึกษา มรสน.เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ ทีม 2K Production นายศุภชัย แซ่ฉิน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นายกิตติกร แซ่ฉิน นักเรียนจากโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายเจษฎา ราชชมพู นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีทัศน์ตามโครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ “สกลวิถีใหม่ ปันใจสู้ภัยโควิด-19”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ให้กับ นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล ผู้อำนวยการ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร วันที่ 21 กันยายน 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม อาจารย์ณปพน บาทชารี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ได้ลงพื้นที่วางแผนสร้างแบบแปลนและทำฐานเพื่อก่อสร้างห้องเรียนบ้านดินทรงแปดเหลี่ยมสำหรับใช้ประโยชน์เป็นห้องเรียน ห้องสมุดให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี “การผลิตเจลล้างมือแฮกกอฮอก์” ภายใต้พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถิ่น ณ ชุมชน บ้านบางทรายใหญ่ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 และชุมชนบ้านนาโปใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 12 เดือนกันยายน 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีและเกษตรกร “ภายใต้กิจกรรมการผลิตปุ๋ยและผลิตถ่านชีวภาพไบโอชาร์จากเปลือกหอยเชอรี่และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นโดยใช้เตาเผาชีวมวล” ในวันที่ 3 และ 4 ก.ย. 2564

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รูปแบบออนไลน์ ) ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร ๙ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยจาก “งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ 7” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564