โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีและเกษตรกร “ภายใต้กิจกรรมการผลิตปุ๋ยและผลิตถ่านชีวภาพไบโอชาร์จากเปลือกหอยเชอรี่และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นโดยใช้เตาเผาชีวมวล” ในวันที่ 3 และ 4 ก.ย. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 448 เข้าชม

Loading