คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์วรรณ ทองอันตัง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) จากมูลนิ ธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) http://www.thaifstt.org/index2/

เผยเเพร่เมื่อ 360 เข้าชม

Loading