สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพื่อพัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยเเพร่เมื่อ 71 เข้าชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ
ชมรม SNRU รักษ์สิ่งแวดล้อมโดย 1.นางสาวจินตนา บุญเลิศ 2.นางสาวอริษา พาพรมลิก 3.นางสาวสุชาดา จันทร์สุข และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน  การประกวดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศเพื่อพัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

https://www.deqp.go.th/new/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8greenyouth62/?fbclid=IwAR29VtYYB-jSsRD0-7_gBqSDnmyF0nO8gHuwt3G1-mJXLaDBaktQOrcRTaw