หัวข้อข่าว

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และะบุคลากร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Physics Seminar The QCM Sensor & Plasma Application for Surface Modification /Plasma for surface hardening & texturing and Synthesis and characterization of metal oxides nanostructures base on carbon nanotubes and Graphene, and their applications

ศึกมวยการกุศล “มุ่งเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย ปี 60 ” วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ เวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการและสถานที่จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ประจำปี 2561 ระยะที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาสาธารณสุขวิชาการ 👉เรื่อง “Smart Innovation for Public Health 4.0” ในวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงอาคารเอนกประสงค์ (ตึก 13)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน เข้าร่วม “Perfect & Smart พัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความสำเร็จ” ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560. ณ ห้องสร้อยสุวรรณา เวลา 08:30 – 12:00

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2560 ดูหลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://1drv.ms/u/s!AnhkHxIYmdcnuSvlCGRMoTDJDf2W สอบถามเพิ่มเติม งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา 042 743 854 มือถือ 087 040 4542 หรือ 098 826 0226

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน กับ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.

นิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560