การประชุมกำหนดภาระงานและดำเนินการประเมินค่างานเพื่อเสนอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมกำหนดภาระงานและดำเนินการประเมินค่างานเพื่อเสนอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Soe Ko Ko Aung นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล Poster presentation Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics (SACT2018) เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2561 จัดโดยสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Soe Ko Ko Aung นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล Poster presentation Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics (SACT2018) เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2561 จัดโดยสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุทุมพร จันมาลา นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล Poster presentation Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics (SACT2018) เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2561 จัดโดยสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง: Thermoelectric Properties of N-doped Ge2Sb2Te5 Thin Film โดยมี อาจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด เป็นที่อาจารย์ปรึกษาวิจัย

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุทุมพร จันมาลา นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล Poster presentation Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics (SACT2018) เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2561 จัดโดยสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง: Thermoelectric Properties of N-doped Ge2Sb2Te5 Thin Film โดยมี อาจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด เป็นที่อาจารย์ปรึกษาวิจัย”