อาจารย์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “อาจารย์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา” ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิด งานเคมีวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ตึก 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิด งานเคมีวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ตึก 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพชุมชน บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพชุมชน บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมกิจกรรม ราชภัฏจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.15 น. พิธีเปิด ณ หอประชุมจามจุรี 1 เวลา 09.00 น. กิจกรรมจิตอาสา ตามพื้นที่ ดังนี้ 1.วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง -กองพัฒนานักศึกษา -คณะวิทยาการจัดการ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.วัดป่าภูธรพิทักษ์ -คณะครุศาสตร์ -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยรสารสนเทศ

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมกิจกรรม ราชภัฏจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.15 น. พิธีเปิด ณ หอประชุมจามจุรี 1 เวลา 09.00 น. กิจกรรมจิตอาสา ตามพื้นที่ ดังนี้ 1.วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง -กองพัฒนานักศึกษา -คณะวิทยาการจัดการ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.วัดป่าภูธรพิทักษ์ -คณะครุศาสตร์ -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยรสารสนเทศ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 เดือน เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 เดือน เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ผู้บริหาร คณจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 เดือน เมษายน 2562 ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และวัดบ้านมะนาว ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหาร คณจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 เดือน เมษายน 2562 ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และวัดบ้านมะนาว ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร”