คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี การประชุมด้านมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 และการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี การประชุมด้านมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 และการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

 161 total views,  64 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะฝวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ผลงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 📍ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2565 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอบที่ 1) 📍แผนงานวิจัยและนวัตกรรม Haze Free Thailand และปัญหา PM2.5

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะฝวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ผลงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 📍ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2565 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอบที่ 1) 📍แผนงานวิจัยและนวัตกรรม Haze Free Thailand และปัญหา PM2.5”

 2,463 total views

คณะวิททยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์วรรณ ทองอันตัง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิททยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้เข้ารับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ใน วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิททยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์วรรณ ทองอันตัง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิททยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้เข้ารับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ใน วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร”

 2,087 total views

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมเรื่อง การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2568 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมเรื่อง การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2568 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

 2,523 total views