คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน เปฺ็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมด้านความปลอดภัย เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฎิบัติการ ใน วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน เปฺ็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมด้านความปลอดภัย เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฎิบัติการ ใน วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

 78 total views,  78 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหา เป็นประธานในพิธี และฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ“นักวิทย์อยากสร้างภาพ” วิทยากรโดย อาจารย์นะกะวี ด่านลาพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร ศรีมหา เป็นประธานในพิธี และฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ“นักวิทย์อยากสร้างภาพ” วิทยากรโดย อาจารย์นะกะวี ด่านลาพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

 135 total views,  84 views today

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภา สาวิภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้เข้ารับโล่ สำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รายใหม่ ในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสร้อบสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภา สาวิภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้เข้ารับโล่ สำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รายใหม่ ในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสร้อบสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

 207 total views,  35 views today