คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยจาก “งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ 7” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยจาก “งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ 7” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564”

 1,327 total views,  62 views today

งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ “วิธีดูแลสุขภาพใจในยุคโควิด” วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ “วิธีดูแลสุขภาพใจในยุคโควิด” วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 1,311 total views,  61 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาชุมชนด้วยแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์” ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ตามบริบทมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ ชุมชนบ้านโนนหัวช้าง หมู่ 8 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาชุมชนด้วยแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์” ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ตามบริบทมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ ชุมชนบ้านโนนหัวช้าง หมู่ 8 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร”

 10 total views,  1 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการวิชาการ “การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่าง่าย” แก่คณะดำเนินการ U2T ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยมีวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ นายเอกพร ธรรมยศ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการวิชาการ “การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่าง่าย” แก่คณะดำเนินการ U2T ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยมีวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ นายเอกพร ธรรมยศ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

 13 total views

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 2 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไร…ให้ได้ตีพิมพ์” และ “ทำนวัตกรรมอย่างไรถึงได้สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom: Video Conferencing)

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 2 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไร…ให้ได้ตีพิมพ์” และ “ทำนวัตกรรมอย่างไรถึงได้สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom: Video Conferencing)”

 11 total views