หัวข้อข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 / 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การรับเอกสารทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 13 อัตรา

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ลานบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร

การอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมอาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือก (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_quotar.aspx

ขอเชิญผู้บริหาร ประธานสาขา ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ – สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุม นำรายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ของหน่วยงานท่านมาด้วย