หัวข้อข่าว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอประชาสัมพันธ์ระเบียนแข่งขันกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร บัณฑิตและประชาชนทั่วไป (พื้นที่ 51 ตำบล) เพื่อจ้างงานตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สู่..การประเมินตามเป้าหมาย เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำเสนอผลงานวิจัย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยึดหลัก D M H T T A เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2564 ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน

กรอกข้อมูลผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเรียน เสาร์-อาทิตย์