หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การปรับลดค่าบํารุงการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ศิษย์เก่าดีเด่นต้นแบบ (4 ด้าน) ประจำปีการศึกษา 2564

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับแบบโควตา 2565

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยึดหลัก D M H T T A เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2564 ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน

Saty Home อยุ่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

SAVE Energy SNRU

SAVE Energy SNRU

วันแม่แห่งชาติ 2564