หัวข้อข่าว

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบเงินสบทบ โครงการ “ก้าวคนละก้าว”

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และะบุคลากร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 1/1 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภทยื่นแฟ้มสะสมผลงาน รอบ1/1(Portfolio) ปีการศึกษา 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบรายชื่อ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อยืนสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์(TCAS) จากลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_portf1.aspx โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถค้นหาจาก รหัสประจำตัวประชาชน รหัสผู้สมัคร ชื่อ หรือนามสกุล ได้จากช่องค้นหาข้อมูล ทั้งนี้ ระบบเคลียริงเฮาส์ของ ทปอ.(TCAS) จะเปิดให้ใช้งานยืนยันสิทธิ์ วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 (สำหรับรอบที่ 1/1)

การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Physics Seminar The QCM Sensor & Plasma Application for Surface Modification /Plasma for surface hardening & texturing and Synthesis and characterization of metal oxides nanostructures base on carbon nanotubes and Graphene, and their applications

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภท Portfolio รอบที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต ทั้ง 3 ท่านด้วยความยินดียิ่ง

ศึกมวยการกุศล “มุ่งเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย ปี 60 ” วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ เวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมกลั่นกรองรูปแบบหลักสูตรระดับคณะ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร