หัวข้อข่าว

Saty Home อยุ่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

รับสมัครนักศึกษา โท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้เกณฑ์ปี 2560 หรือ 2563 ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชาสัมพันธ์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 จากช่วงเดือนเป็นวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 19″ Thailand Water Rocket Championship #19

ACT&SACT2020 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ในภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 5 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 6 ปี 2563

SAVE Energy SNRU

SAVE Energy SNRU

ขอเชิญเข้าเฝ้า

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร