หัวข้อข่าว

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ” ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรงอิสระ กลุ่มที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รายงานตัว วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจสอบรายชื่อพร้อมกรอกประวัติ ได้ที่ : http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_tcas3.aspx

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน” วันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสุระอุทก ชั้น ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมรณรงค์ อบรม และประกวด ในกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตและฝึกปฏิบัติการนุ่งซิ่น “นุ่งซิ่นก็สวยได้ สวมใส่ง่ายในวันปฏิบัติงาน” กับวิทยากรพิเศษ “คุณนกน้อย” อังคณารักษ์ ทรงสวัสดิ์กุล (ตันเจริญ)

วันที่ 14 -15 มิถุนายน 2561 เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย” เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรม จัดโดย งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “UP LEVEL ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันพุธ ที่11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช 1120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สอบถามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกสกลนคร

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศสาขาปิดไม่เปิดสอน ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561 – 2580) เรื่องการรับนักศึกษา และเรื่องพิจาณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลันราชภัฏกสกลนคร