การบรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจและทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21” วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 37 เข้าชม