คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศศิวรรณ ทัศเอี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สำเร็จการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิตและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

เผยเเพร่เมื่อ 67 เข้าชม