การประชุมวิชาการมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)”

เผยเเพร่เมื่อ 75 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมวิชาการมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)” จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางณิชานันท์ กุตระแสง นักวิทยาศาสตร์ ตัวแทนหัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ได้ร่วมการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ ในภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของภูมิภาค และเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระหว่าง วช. กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาค  โดยห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปสเตอร์ดีเด่นด้านผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และได้คัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระดับประเทศประจำปี 2562