โครงการ “การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา” (Young Energy research Showcase: YES)

เผยเเพร่เมื่อ 94 เข้าชม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
ทีม
SNRU BIOMASS AS A GREEN ENERGY
โดยความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ได้รับวางวัล Popuiar Vote 2
โครงการ “การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา” (Young Energy research Showcase: YES)