ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบปะคณาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อพูดคุยด้านงานวิชาการ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแนวทางศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 151 เข้าชม