คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 230 เข้าชม