ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานดานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และการสํารวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 247 เข้าชม