คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นายอริยะ คงสถิต และนางสาวพินนภา เหลาบัว นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562” โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจาปี 2562 (Young Thai Science Ambassadors, YTSA 2019) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ชาติ (อพวช.)

เผยเเพร่เมื่อ 143 เข้าชม