แจ้งนักศึกษาการปรับผลการเรียน I เป็น F ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้นักศึกษาแก้ผลการเรียน I ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2562 และอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 29 พ.ค. 2562 หลังจากนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการปรับผลการปรับผลการเรียนจาก I เป้น F อัตโนมัติ

เผยเเพร่เมื่อ 212 เข้าชม