ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมกิจกรรม ราชภัฏจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.15 น. พิธีเปิด ณ หอประชุมจามจุรี 1 เวลา 09.00 น. กิจกรรมจิตอาสา ตามพื้นที่ ดังนี้ 1.วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง -กองพัฒนานักศึกษา -คณะวิทยาการจัดการ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.วัดป่าภูธรพิทักษ์ -คณะครุศาสตร์ -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยรสารสนเทศ

เผยเเพร่เมื่อ 162 เข้าชม