คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุทุมพร จันมาลา นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล Poster presentation Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics (SACT2018) เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2561 จัดโดยสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง: Thermoelectric Properties of N-doped Ge2Sb2Te5 Thin Film โดยมี อาจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด เป็นที่อาจารย์ปรึกษาวิจัย

เผยเเพร่เมื่อ 213 เข้าชม