คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์ ที่ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงาน ประเภทโปรเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” (Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 184 เข้าชม