การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษา ” ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 1- 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 163 เข้าชม