การจัดการความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยำศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยำลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 136 เข้าชม