การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนารูปแบบการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานภูมิป้านแป้น ชุมชนบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 357 เข้าชม