การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561 – 2580) เรื่องการรับนักศึกษา และเรื่องพิจาณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลันราชภัฏกสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 174 เข้าชม