ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การสร่างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 13209 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 230 เข้าชม