การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 319 เข้าชม