การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีเปิดการอบรม โดย อาจารย์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรยาย เรื่อง “การนำกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา” โดย อาจารย์ชินกร พิมพิลา

เผยเเพร่เมื่อ 408 เข้าชม