หัวข้อข่าว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ม.ราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และทุกท่าน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

สัญลักษณ์ 60 ปี มรสน.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับการประเมินการจัดอันดับ จาก THE เป็น 1 ใน 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2023

“บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่”

ไม่รับของขวัญในช่วงเทศกาลและอื่นๆ

ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สู่..การประเมินตามเป้าหมาย เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs