สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยเเพร่เมื่อ 172 เข้าชม

ผศ.ดร.ณีรนุช วรไธสง
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ

ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
ที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ดร.จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.จิราภรณ์ จำปาจันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์อนุวัฒน์ สุรินราช
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.นำพร อินสิน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์วิบูลย์สุข ตาลกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สุวัสสา ปั้นเหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวศิริพร โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

ข้อมูลอาจารย์