หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

เผยเเพร่เมื่อ 146 เข้าชม

Bachelor of Science Program in Biology

ปรัชญา
การเรียนก้าวหน้า การพัฒนาก้าวไกล การวิจัยเพื่อชุมชน

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ที่มีคุณภาพอันได้การยอมรับจากสังคม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เชื่อมโยง กับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนาให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพของท้องถิ่น

พันธกิจ
สาขาวิชาชีววิทยา มีพันธกิจ 4 ด้าน คือ

 1. ด้านการจัดการศึกษา
  1.1 จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  1.2 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เป็นคนดี และมีความ
  รับผิดชอบต่อสังคม
 2. ด้านการวิจัย
  2.1 ส่งเสริมการวิจัยด้านชีววิทยา เพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
  2.2 ปฏิบัติการวิจัยด้านชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ
 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
  3.1 เป็นแหล่งให้บริการวิชาการด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพแก่ท้องถิ่น
 4. ด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
  4.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 1. มีความรู้ความสามารถในสาขาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการ กรแก้ปัญหาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
  ทั้งต่อตนเอง และสังคม
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม
 3. มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย มีวินัยและมีภาวะความเป็นผู้นำ
 5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์
 7. มีความรักในท้องถิ่น และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 8. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

  บัณฑิต มรสน.
  มองโลกกว้าง คิดได้ไกล ใฝ่เรียนรู้
  ร่วมเชิดชู คุณธรรม ตามวิถี
  สื่อสารได้ ทั้งไทย เทศ เป็นอย่างดี
  นึกหน้าที่ เลิศวิชา พัฒนาสังคม

กิจกรรม
            – อบรมเชิงปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนเซ่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจำแนกพรรณพืช
            – อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
            – ค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            – ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
            – ศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
            – นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน
            – นักวิชาการ
            – นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
            – พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม/ บริษัทจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
            – ครู อาจารย์

สาขาที่สามารถศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
            สาขาวิชาชีววิทยา
            สาขาวิชาจุลชีววิทยา/จุลชีววิทยาประยุกต์

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ วงศ์จิรัฐิติ
ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วกัลยา
โสตถิสวัสดิ์

อาจารย์จิราภรณ์ สุมังคะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภา สาวิภาค

อาจารย์กฤษณ์ พิเนตรเสถียร

อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์

Mr.Dennis R.Cas

Loading