หัวข้อข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาชุมชนด้วยแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์” ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ตามบริบทมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ ชุมชนบ้านโนนหัวช้าง หมู่ 8 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการวิชาการ “การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่าง่าย” แก่คณะดำเนินการ U2T ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยมีวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ นายเอกพร ธรรมยศ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 2 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไร…ให้ได้ตีพิมพ์” และ “ทำนวัตกรรมอย่างไรถึงได้สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom: Video Conferencing)