หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รายงานตัว วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตรวจสอบรายชื่อพร้อมกรอกประวัติ ได้ที่ : http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_tcas3.aspx

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ” ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch ระหว่างวันที่ 7 -8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสศึกษาต่อ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกประสบการณ์และการทำงานในสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสัตตบงกช อาคาร 11 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฟรีตลอดงาน ปิดรับสมัครวันที่ 9 กรกฎาคมนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 ก.ค. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม http://ist.snru.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อพิมพ์ประวัติรายงานตัว http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_ksp61.aspx

ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สอบถามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกสกลนคร

การรับสมัครการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์น้อยตะลุยเขาวงกต ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศสาขาปิดไม่เปิดสอน ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561