หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 เรียกลำดับสำรอง รอบที่ 2 รับตรง ค.บ. 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ รอบ 2 รับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันเป็นนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 รับตรง(ยื่นความจำนง ค.บ. 4 ปี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 รับตรง (หลักสูตร ค.บ. 4ปี) ตรวจสอบรายชื่อพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ https://regis.snru.ac.th/65-print_room_test_kb

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://regis.snru.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครู รอบโควตา ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับแบบโควตา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การปรับลดค่าบํารุงการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)