หัวข้อข่าว

ระบบรับสมัครออนไลน์ ประเภทรับตรง (เฉพาะหลักสูตร ค.บ.4 ปี) ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กรอกข้อมูลผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเรียน เสาร์-อาทิตย์

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://regis.snru.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครู รอบโควตา ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับแบบโควตา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การปรับลดค่าบํารุงการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)