คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรญา ทิพย์สุวรร และนางสาวพัชราภรณ์ ปัญจารักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้เข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจาปี ๒๕๖๑ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2018) ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. http://www.nsm.or.th/event/competition/ytsa.html

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรญา ทิพย์สุวรร และนางสาวพัชราภรณ์ ปัญจารักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้เข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจาปี ๒๕๖๑ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2018) ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. http://www.nsm.or.th/event/competition/ytsa.html”

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท , ป.เอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. – 31 ต.ค. 2560 (สำหรับภาคพิเศษ) และ 15 ก.ย. – 24 พ.ย. 2560 (ภาคปกติ) โดยมีรายละเอียดดังนี้