ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เข้าใจสถานการณ์และบริบทของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป และมีส่วนร่วม ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

เผยเเพร่เมื่อ

 337 total views,  38 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรียนเชิญผู้บริหาร,คณจารย์,ญาติพี่น้อง ร่วมเป็นเกียรติ ถ่ายภาพกับว่าที่บัณฑิต แบบสวมชุดครุยบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ

อ่านเพิ่มเติม “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรียนเชิญผู้บริหาร,คณจารย์,ญาติพี่น้อง ร่วมเป็นเกียรติ ถ่ายภาพกับว่าที่บัณฑิต แบบสวมชุดครุยบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

 3,444 total views