หัวข้อข่าว

Saty Home อยุ่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ

SAVE Energy SNRU

SAVE Energy SNRU

สวัสดีปีใหม่ 2565

คู่มือ KM

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://regis.snru.ac.th/

วันพ่อแห่งชาติ