หัวข้อข่าว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกนคร ด้านการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย(Green Youth) เพื่อพัฒนาเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ต่อไป โดยอธิการบดีมอบหมายให้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามและมี อาจารย์ทรงพล ประโยชน์มีเป็นพยานในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

SNRU Science Camp โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลน

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 / 2561 วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมภาษามือไทยเบื้องต้น วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม วันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายวางแผน เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.15 น. ระดับคณะ เวลา 10.30 – 11.45 น. ระดับสำนักงาน สถาบัน กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมประชาสัมพันธ์และแสดงผลงาน ทางวิชาการในงาน “open house” วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร