หัวข้อข่าว

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี ๒๕๖๑ จัดอบรมในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 / 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ ทำอย่างไรให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเพื่อติดตามและเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจสอบการดำเนิน จาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วม วันที่ 9 – 13 พ.ค. 2561

SANUK ASEAN EXPO 2018 #มหกรรมของดีกลุ่มสนุก รวมใจไทยนิยม ยั่งยืน 2018 วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร เวลา 10.00 – 21.00 น. พบกับสินค้าดี สินค้าเด่น สิ้นค่าส่งออก สุดยอดอาหารอร่อย มหัศจรรย์ของดี 4 ภาค สินค้าคัดสรรค์จาก จังหวัด #สกลนคร #นครพนม #มุกดาหาร และทั่วประเทศ สินค้าหลากหลายจากประเทศ #ลาว #กัมพูชา #จีน #เวียดนาม