หัวข้อข่าว

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วม พิธีเปิดมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 10 “คำข้าว” จากดินสู่เล้า ข้าวสู่บุญ วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ริมห้วยทราย มหาลัยราชภัฏสกลนคร

งานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 -20 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเปิดเรียนที่ 2 / 2561 วันศุกร์ที่18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรูปแบบปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมกำหนดภาระงานและดำเนินการประเมินค่างานเพื่อเสนอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะทำงาน MMS6 โดย สกอ. และ สกว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เรื่อง “การสร้างแนวคิดวิจัยให้มีชัยต่อแหล่งทุน” ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบโครงการงบประมาณแผ่นดิน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร