หัวข้อข่าว

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/ 2560 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เผยเเพร่เมื่อ มกราคม 8, 2561

“SNRU Healthy Team” เร่ิม วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ระหว่างวันที่ 9 -11 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การแข่งขันกีฬาบุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงยิมส์เนเซียมห้วยทราย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 / 2560 วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2560 วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ EPA โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ระยะที่ 2 กลุ่มปานกลาง และกลุ่มเริ่มต้น 8-26 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. – 19.00 น. ณ อาคาร 11 และ อาคาร 19 ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ กลุ่มเริ่มต้น https://goo.gl/CjgHjp กลุ่มปานกลาง (ระยะที่ 2) https://goo.gl/Qe9wTL สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา 042-970-037

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดคลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 หลักเกณฑ์การรับสมัคร https://drive.google.com/…/18D5gAU5x1qD-bD3YearUfYP23XcChiYp ใบสมัคร https://drive.google.com/…/1PXL1_I2yQs98Lho2cft-8WnVlelP7TcM

งานสัปดาห์ห้องสมุด จัดระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดร้องเพลง, Human library ,สอยดาว, SNRU Book Fair,สมุดทำมือและบูธสินค้าภายในงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร