ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 176 เข้าชม